Obowiązek informacyjny

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ambra Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Bielskiej 44. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@ambra-czechowice.pl, telefonicznie pod numerem 32 214 43 40, poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://drogeriekoliber.pl/kontakt/ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e mail iod_ambra@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613332275 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia komunikacji i obsługi Pani/Pana zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane do niego zapytania;

b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

4) Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT.

5) Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

6) Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

7) Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego. Bez podania danych nie jest możliwe wysłanie wiadomości do Administratora.

Szanowni Państwo

Wszystkie nasze najnowsze aktualności znajdziecie Państwo na naszym oficjalnym fanpage

Kliknij na to pole, aby przejść do fanpage

Newsletter